Maria Montessori - vem var hon?


Maria Montessori (1870-1952) var Italiens första kvinnliga läkare. I sitt arbete kom hon tidigt i kontakt med handikappade och socialt missgynnade barn.
Hon blev snart övertygad om att barnens problem var av pedagogisk snarare än medicinsk art och att deras tillstånd kunde förbättras med intellektuell stimulans.
Hon utvecklade successivt pedagogiska metoder för att hjälpa barnen, och lyckades över förväntan. Barnens intellektuella och känslomässiga utveckling var häpnadsväckande. Hon frågade sig då, om inte hennes idéer också skulle kunna fungera minst lika väl på helt friska barn.

 

 

  • Pedagogiken bygger på noggranna observationer av barns utveckling.
  • Arbetsmetoderna växte fram som ett svar på barnens egna behov och intressen.
  • Pedagogiken grundar sig också på en klar uppfattning om målet för uppfostran.
  • Och en filosofi om alla individers betydelse och alltings samband på jorden.

 

Ta vara på barnens känsliga perioder
Maria Montessori visste det varje förälder vet. Nämligen att barn är nyfikna, fulla av upptäckarglädje och ivriga att pröva på och lära nya saker.
Och precis som föräldrar världen över märkte hon att barnens intressen varierar med ålder och mognad.
Dessutom observerade hon att intresseförändringar följer ett givet mönster, som är detsamma hos alla barn. Från det allra tidigaste intressena för viljan att äta själv, lära sig gå, prata osv, till intresset för läsning, matematik, rymden, världen osv.
Hon fann att barn under sina olika mognadsstadier är speciellt mottagliga för olika slags kunskap. Och hon insåg därför det värdefulla i att ta tillvara intresseperioderna, som hon kallade känsliga eller sensitiva perioder.

Frihet att välja
Hon upptäckte att inlärning, som knyter an till ett barns eget utvecklingsstadium går lättare. Att man bäst tar tillvara barnets spontana lust för arbete, genom att låta dess eget intresse vara motiv nog för att söka kunskap. Att barn har en avundsvärd förmåga att koncentrera sig på en intressant uppgift. Och att barn, som vill lära något nytt, upprepar en övning om och om igen.
Med sina kunskaper och insikter om människans tidiga mognadsprocess, skapade hon förutsättningar för barn att utvecklas till harmoniska och självständiga vuxna.
Frihet att välja aktivitet och möjlighet att arbeta ostört i egen takt blev två av de viktigaste förutsättningarna.

(Ur Montessori Tidningen, nr. 3, 1994)


COPYRIGHT © 2002 WASAPLATSENS MONTESSORIFÖRSKOLA AB // DESIGN AV PETER JOHANSSON